Integritetspolicy

Bilia (eller ”vi”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Bilia.

Policyn gäller för alla uppgifter som behandlas av bolag i Bilia-koncernen.

 • Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

  Bilia AB, org.nr 556112-5690, med adress Box 9003, 400 91 Göteborg och telefonnummer vxl +46-31-709 55 00 (”Bilia”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller även när personuppgifterna har samlats in av ett annat bolag i Bilia-koncernen.

  Fordonsinformation är främst av teknisk karaktär, men då informationen kan kopplas till fordonets ägare eller leasingtagare/förare skulle den i vissa fall kunna komma att klassas som personuppgifter. Fordon är utrustade med datorer som kan kommunicera information direkt till tillverkaren. Detta sker till exempel i samband med verkstadsbesök, för att diagnos skall kunna ställas på ditt fordon. När uppgifter samlas in av fordonstillverkare så är det fordonstillverkaren och inte Bilia som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna.

 • Vilka personuppgifter behandlar Bilia?

  De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

  Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss, hyr/lånar/provkör ett fordon, säljer ditt fordon till oss eller lämnar ditt fordon på en av våra verkstäder kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler eller om du besökt något av våra events eller butiker. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontakt- och adressuppgifter, kortnummer, annan ekonomisk information eller ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om ditt fordon som du uppgivit till oss.

  Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: När du lämnar in ditt fordon på en av våra verkstäder för reparation eller service kommer vi samla in information som finns lagrad i ditt fordon. Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter, användning av bilens funktioner och analys av bilens olika egenskaper. Vid verkstadsbesök kommer vi även spara uppgifter om verkstadsbesöket, genomförd felsökning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi samlar in information om fordonets olika identifikationsnummer och detta samlas även in när du köper eller leasar ett fordon från oss. Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar. Om du besöker någon av våra hemsidor kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

  Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. nationella fordonsregister eller olika kreditupplysningstjänster.

 • För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

  All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut.

  För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

  • Vi behandlar dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, upplysningar om ditt fordon, information om de produkter eller tjänster du köpt/hyrt/leasat/lånat eller önskat upplysning om samt betalningsinformation (t ex kortnummer eller faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss. Om du har ett kundkonto hos oss behandlar vi även information om din köphistorik och information om din användarprofil.
  • För att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation och garanti behandlar vi uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter. Om du har köpt, leasat, sålt, servat eller reparerat ett fordon sparar vi även information om fordonet.
  • För att kunna fastställa din identitet och göra kreditprövningar behandlar vi uppgifter om ditt namn, personnummer och ditt körkort samt uppgifter om din ekonomiska situation.
  • För att kunna utföra test av IT-systemen som används för att administrera din beställning av våra produkter eller tjänster, i syfte att säkerställa att dessa håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

  Eftersom det ligger i Bilias eller tredje parts berättigade intresse behandlar Bilia följande personuppgifter för följande ändamål:

  • Vi behandlar uppgifter om dina köp, information om verkstadsbesök och dina kontaktuppgifter i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och våra kunderbjudanden, utföra kundanalys, felsökningar, support, tester samt för statistiska ändamål och enkäter.
  • När du har provkört/leasat/hyrt/lånat ett fordon av oss behandlar vi uppgifter om vilken tidsperiod och vilket fordon du har disponerat samt dina kontaktuppgifter så vi ska kunna administrera eller vidarefakturera eventuella böter, avgifter eller skador och liknande som är kopplade till den tid du disponerat fordonet.
  • Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund eller potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring, nyhetsbrev, påminnelser om service/däckbyte etc. och kundundersökningar via post, e-mail, sms eller andra digitala kanaler.
  • Vi behandlar den fordonsinformation som vi har samlat in från ditt fordon, t.ex. vid verkstadsbesök som du har gjort, i syfte att använda uppgifterna för diagnos, uppgradering, reparation och service av ditt fordon samt för att kunna kontakta dig med information om återkallelse vid upptäckt av fel eller brist i en produkt. Teknisk information kan även användas för produkt- eller tjänsteutveckling. Informationen sparas även i syfte att kunna erbjuda en potentiell framtida ägare av ditt fordon tillgång till servicehistorik samt annan fordonsrelaterad information som kan vara relevant för denne att känna till, såsom när en viss reservdel byttes ut eller vilken service som är gjord på fordonet.

  För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

  • Om du har registrerat ett kundkonto hos oss har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss samt information om köphistorik och budhistorik i syfte att administrera ditt konto samt utforma personlig kommunikation till dig.
  • Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev, sms-påminnelser eller kataloger, från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.
  • Om du samtyckt till det eller om vi annars har rätt att göra så i enlighet med gällande lag och praxis kommer vi att analysera information om köphistorik, fordonsdata som vi har samlat in från ditt fordon i samband med ett verkstadsbesök eller information som vi annars har om ditt fordon såsom modell och tillverkningsår, t.ex. när du har köpt ett fordon från oss. Analysen av informationen sker i syfte att kunna skicka påminnelser avseende att det är dags att boka däckbyte eller service eller annars skicka personliga och relevanta erbjudanden till dig. Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar relevanta bolag i Bilia-koncernen. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

  Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

 • Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

  Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Bilia samt relevanta bolag i Bilia-koncernen. Vi kan även komma att dela din information med våra utvalda samarbetspartners, leverantörer eller andra intressenter i enlighet med nedan.

  • För betalning eller kreditupplysning kan vi komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag.
  • Vid onlineköp eller annars när du har gjort ett köp av en vara som ska levereras hem till dig delar vi dina kontaktuppgifter med transportföretag för transport av din beställning till den valda leveransadressen.
  • För marknadsföringsändamål kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter till reklambyråer och tryckerier för t.ex. tryck och distribution av utskick.
  • Om du gör ett verkstadsbesök och ditt ärende i verkstaden är kopplat till något som kan täckas av din försäkring lämnas ditt namn, dina kontaktuppgifter, registreringsnumret till ditt fordon samt information om skadan och det arbete vi har utfört till ditt försäkringsbolag.
  • Om du leasar en bil kan dina personuppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och information om det leasade fordonet lämnas till ditt leasingbolag tillsammans med annan information som leasingbolaget behöver som ägare till fordonet och leasinggivare.
  • Fordonstillverkare kan få tillgång till personuppgifter för att kunna kontakta dig vid återkallelser eller annan viktig information. Teknisk information om ditt fordon kan också komma att lämnas till fordonstillverkare för att dessa bland annat skall kunna handlägga garantiärenden eller bistå verkstaden med expertis i reparationshänseende.
  • Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att dessa skall fullgöra sina åtaganden i relation till Bilia eller vice versa.
 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och policies. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

  Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter lagrar Bilia dina personuppgifter under olika lång tid, dock som längst under den tid som är tillåten enligt tvingande lag och praxis. Nedan har vi listat några exempel.

  • Information kopplad till ditt fordon kommer sparas så länge fordonet är i drift.
  • I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Bilia kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.
  • Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.
  • För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
 • Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

  Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

  I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

  Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post till vår postadress som framgår ovan.