Integritetspolicy

Ladda ner och läs vår integritetspolicy.

Bilia Personbilar AB värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. 

 • Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

  Bilia Personbilar AB värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

  Bilia Personbilar AB, org.nr 556063-1086, med adress
  Försundaleden 4, 169 70 Solna och telefonnummer 08-4706300 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

 • Vilka personuppgifter behandlar Bilia?

  Personuppgifter som du har lämnat till oss:

  När du gör ett köp hos oss, hyr/lånar/provkör ett fordon, ingår avtal om däckförvaring, säljer ditt fordon till oss eller lämnar ditt fordon på en av våra verkstäder kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler eller om du besökt något av våra events eller butiker. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontaktuppgifter, kortnummer, annan ekonomisk information eller ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om ditt fordon som du uppgivit till oss.  

  Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part:

  När du lämnar in ditt fordon på en av våra verkstäder för reparation eller service kommer vi samla in uppgifter om ditt fordon. Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter, användning av bilens funktioner och analys av bilens olika egenskaper. Vid verkstadsbesök kommer vi även spara uppgifter om verkstadsbesöket, genomförd felsökning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi samlar in information om fordonets olika identifikationsnummer och detta samlas även in när du köper eller leasar ett fordon från oss. Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar. Om du besöker någon av våra hemsidor kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

  Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. nationella fordonsregister eller olika kreditupplysningstjänster.

  De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad ägare till eller om du representerar ett företag, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

 • Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

  Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av relevanta bolag i Bilia-koncernen samt av Bilia koncernens interna IT-bolag, Motorit AB. När vi delar uppgifter med relevant bolag i Bilia-koncernen är bolaget i de allra flesta fall personuppgiftsbiträde till oss vilket innebär att bolaget behandlar dina uppgifter för vår räkning. Till exempel delar vi dina uppgifter med Bilia AB som på vårt uppdrag sköter marknadskommunikationen med dig som kund.  Vi delar även uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Bilia ingår biträdesavtal med leverantören.

  Bilia kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

  • Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning. 
  • Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter till fordonstillverkare och generalagenten för respektive fordonsmärke. Det är framförallt fråga om fordonsinformation som lämnas ut men för att hantera återkallelser och garantiärenden förekommer även att kontaktinformation utlämnas till dessa aktörer. 
  • Vi kan även komma att lämna ut fordonsinformation till andra aktörer inom fordonstillverkarens auktoriserade nätverk för att nätverket ska kunna erbjuda kunder rätt verkstadstjänster. 
  • Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köper ett fordon av oss eller lämnar in ett fordon för service eller reparation t.ex. vid skadereparationer.
  • Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information t.ex. för registrering av fordon i vägtrafikregistret.
  • Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga när du använder våra verkstadstjänster, köper tilläggstjänster eller produkter som levereras av någon av våra samarbetspartners (t.ex. fordonsinformation som fordonstillverkare samlar in eller information om du tecknar försäkring eller finansiering med finans- eller försäkringsbolag som vi samarbetar med). Dessa aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Bilia dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

  När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal. 

  Fordonsinformation sparas under fordonets uppskattade ”livslängd”.

  I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Bilia kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

  Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

  För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss. 

  I de fall uppgifterna samlats in från tredjeman för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än Bilia har rätt till det och där klara regler eller riktlinjer saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal.

  För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år. 

  Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 • Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

  Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. 

  I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

  Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

  Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Bilia men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig, undantaget om det är fråga om kontantförsäljning i en fysisk butik till ett lägre värde (i de länder kontantbetalning accepteras) eller det är fråga om viss kontaktinformation, t.ex. e-post och uppgiften inte är nödvändig för en specifik transaktion.

  Kontaktinformation

  Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Bilia på adressen ”Bilia Personbilar AB Attention: Kundservice, Bilia Personbilar AB, Strömledningsgatan 11, 721 37 Västerås” eller maila till Bilia på Bilia.nu@bilia.se. Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 0771-400 000 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.

  ______________________

  Denna integritetspolicy fastställdes av Bilia Personbilar AB den 2018-03-29.

Skriv ut