Lackverkstad hos Bilia

Miljö och hållbarhet

Bilia strävar efter att främja en god miljö och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Delar av Bilias verksamhetsområden som drivmedelsförsäljning, biltvätt, billackering och stora verkstäder är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Bilia har därför valt att bedriva samma miljöarbete i alla verksamheter och att följa egenkontrollförordningen oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte.
För att minimera den negativa miljöpåverkan arbetar koncernens inköpsavdelning i nära samarbete med miljöavdelningen. Genom att ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners verkar Bilia aktivt för en god miljö och en ökad miljömedvetenhet i sin värdekedja.

Ta del av Bilias certifikat ISO9001/14001 här. 

Kemikaliehantering 

Bilia har rutiner för att hantera farliga ämnen och för avfallshantering så att det går säkert och tryggt tillväga. Vi på Bilia strävar efter att våra tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt. Miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn och bidra till en hållbar utveckling.  

Rätt avfallshantering

Varje år skeppas tiotusentals ton lösningsmedel, färg, mediciner och andra ämnen som är frätande, cancerframkallande och fosterskadande ut på marknaden. Mycket av det hamnar i trygga händer, men en hel del hamnar också fel. Därför har vi högt ställda krav på våra samarbetspartners som hanterar vårt avfall.

 • Våra leverantörer har säkra och effektiva system för hanteringen av det farliga avfallet.
 • Våra leverantörer är högkvalificerade på miljö.
 • Våra leverantörer har nödvändig kompetens, tillstånd, och resurser som krävs för att behandla avfall på ett tryggt och garanterat miljösäkert sätt.
 • Våra leverantörer är certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Miljöpolicy

Bilia är en helhetsleverantör med ett gediget utbud av produkter och tjänster inom både bil- och serviceaffären. Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete. Det övergripande syftet är att minska vår miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att:

 • Uppfylla våra intressenters bindande krav.
 • I partnerskap med kunderna söka efter de produktalternativ som är mest skonsamma mot miljön.
 • I möjligaste mån välja de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
 • Hushålla med energiresurser och ha en hög grad av återvinning av avfall.
 • prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön.
 • Ställa krav på att våra leverantörer behandlar miljöfrågor enligt våra och lagstiftningens intentioner.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.
 • Genom en kontinuerlig dialog, information och utbildning göra alla medarbetare medvetna om miljöarbetet och motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Miljömål

Minskade utsläpp

Bilia arbetar aktivt med att minska utsläppen i luften och i vattnet. Till största del är det bilarna som genererar utsläpp under körning. Bilia kan bidra till minskade utsläpp genom att utföra bra, miljöinriktad service av motorer och avgassystem, vilket ger lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. Bilia utvärderar kontinuerligt energiförsörjningen till sina anläggningar och kommer successivt att gå över till fjärrvärme som uppvärmning. Bilia arbetar även med att minska biltvättarnas utsläpp av orenat vatten till kommunala reningsverk. De senaste åren har Bilia investerat i nya reningsverk vid 24 anläggningar i Sverige.