Lackverkstad hos Bilia

Miljö och hållbarhet

Koncernen bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. I Sverige är 39 anläggningar anmälningspliktiga på grund av bensinförsäljning där inga utsläpp får ske. Elva fordonstvättar är anmälningspliktiga på grund av utsläpp i vatten och nio anläggningar på grund av utsläpp av lösningsmedel i luften.

Alla våra anläggningar är miljöcertifierade och vi strävar efter att uppfylla myndigheternas krav med god marginal.

Kemikaliehantering

Bilia har rutiner för att hantera farliga ämnen och för avfallshantering så att det går säkert och tryggt tillväga. Vi på Bilia strävar efter att våra tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt. Miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn och bidra till en hållbar utveckling. I vår kemikaliehantering följer vi Intersolias kemikalieregister och vi ska reducera antalet kemikalieartiklar med 10%.

Farligt avfall

Avfallssortering Bilia prioriterar avfallssortering. Miljöfarligt avfall omhändertas enligt väl genomarbetade rutiner. Bilia har därutöver system, egna och tillsammans med samarbetspartners, för att ta hand om och återvinna avfall från bilservice och restprodukter från skadereparationer.

Rätt avfallshantering

Varje år skeppas tiotusentals ton lösningsmedel, färg, mediciner och andra ämnen som är frätande, cancerframkallande och fosterskadande ut på marknaden. Mycket av det hamnar i trygga händer, men en hel del hamnar också fel. Därför har vi högt ställda krav på våra samarbetspartners som hanterar vårt avfall.

 • Våra leverantörer har säkra och effektiva system för hanteringen av det farliga avfallet.
 • Våra leverantörer är högkvalificerade på miljö.
 • Våra leverantörer har nödvändig kompetens, tillstånd, och resurser som krävs för att behandla avfall på ett tryggt och garanterat miljösäkert sätt.
 • Våra leverantörer är certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Miljöpolicy

Bilia är en helhetsleverantör med ett gediget utbud av produkter och tjänster inom både bil- och serviceaffären. Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete. Det övergripande syftet är att minska vår miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att:

 • Uppfylla våra intressenters bindande krav.
 • I partnerskap med kunderna söka efter de produktalternativ som är mest skonsamma mot miljön.
 • I möjligaste mån välja de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
 • Hushålla med energiresurser och ha en hög grad av återvinning av avfall.
 • prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön.
 • Ställa krav på att våra leverantörer behandlar miljöfrågor enligt våra och lagstiftningens intentioner.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.
 • Genom en kontinuerlig dialog, information och utbildning göra alla medarbetare medvetna om miljöarbetet och motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Miljömål

Minskade utsläpp

Bilia arbetar aktivt med att minska utsläppen i luften och i vattnet. Till största del är det bilarna som genererar utsläpp under körning. Bilia kan bidra till minskade utsläpp genom att utföra bra, miljöinriktad service av motorer och avgassystem, vilket ger lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. Bilia utvärderar kontinuerligt energiförsörjningen till sina anläggningar och kommer successivt att gå över till fjärrvärme som uppvärmning. Bilia arbetar även med att minska biltvättarnas utsläpp av orenat vatten till kommunala reningsverk. De senaste åren har Bilia investerat i nya reningsverk vid 24 anläggningar i Sverige.

Avfallssortering

Bilia prioriterar avfallssortering och omhändertar miljöfarligt avfall enligt väl genomarbetade rutiner. Bilia har därutöver system, egna och tillsammans med samarbetspartners, för att ta hand om och återvinna avfall från service och restprodukter från skadereparationer. Bilias medarbetare utbildas i miljöfrågor och får även fortlöpande miljöinformation. Samtliga Bilias svenska bolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001.