Lackverkstad hos Bilia

Miljö och hållbarhet

Koncernen bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. I Sverige är 39 anläggningar anmälningspliktiga på grund av bensinförsäljning där inga utsläpp får ske. Elva fordonstvättar är anmälningspliktiga på grund av utsläpp i vatten och nio anläggningar på grund av utsläpp av lösningsmedel i luften.

Alla våra anläggningar är miljöcertifierade och vi strävar efter att uppfylla myndigheternas krav med god marginal.

Kemikaliehantering

Bilia har rutiner för att hantera farliga ämnen och för avfallshantering så att det går säkert och tryggt tillväga. Vi på Bilia strävar efter att våra tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt. Miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn och bidra till en hållbar utveckling. I vår kemikaliehantering följer vi Intersolias kemikalieregister och vi ska reducera antalet kemikalieartiklar med 10%.

Farligt avfall

Avfallssortering Bilia prioriterar avfallssortering. Miljöfarligt avfall omhändertas enligt väl genomarbetade rutiner. Bilia har därutöver system, egna och tillsammans med samarbetspartners, för att ta hand om och återvinna avfall från bilservice och restprodukter från skadereparationer.

Rätt avfallshantering

Varje år skeppas tiotusentals ton lösningsmedel, färg, mediciner och andra ämnen som är frätande, cancerframkallande och fosterskadande ut på marknaden. Mycket av det hamnar i trygga händer, men en hel del hamnar också fel. Därför har vi högt ställda krav på våra samarbetspartners som hanterar vårt avfall.

 • Våra leverantörer har säkra och effektiva system för hanteringen av det farliga avfallet.
 • Våra leverantörer är högkvalificerade på miljö.
 • Våra leverantörer har nödvändig kompetens, tillstånd, och resurser som krävs för att behandla avfall på ett tryggt och garanterat miljösäkert sätt.
 • Våra leverantörer är certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Miljöpolicy

Bilia jobbar mot en hållbar utveckling och vill påverka miljön så lite som möjligt och alltid sträva efter att:

 • Uppfylla de av myndigheterna fastställda krav med god marginal.
 • I partnerskap med kunderna söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön.
 • Välja miljöanpassat och återvinningsbart material.
 • Beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster.
 • Prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön.
 • Sälja produkter som håller hög miljömässig standard.
 • Ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.

Miljömål

Minskade utsläpp

Bilia arbetar aktivt med att minska utsläppen i luften och i vattnet. Till största del är det bilarna som genererar utsläpp under körning. Bilia kan bidra till minskade utsläpp genom att utföra bra, miljöinriktad service av motorer och avgassystem, vilket ger lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. Bilia utvärderar kontinuerligt energiförsörjningen till sina anläggningar och kommer successivt att gå över till fjärrvärme som uppvärmning. Bilia arbetar även med att minska biltvättarnas utsläpp av orenat vatten till kommunala reningsverk. De senaste åren har Bilia investerat i nya reningsverk vid 24 anläggningar i Sverige.

Avfallssortering

Bilia prioriterar avfallssortering och omhändertar miljöfarligt avfall enligt väl genomarbetade rutiner. Bilia har därutöver system, egna och tillsammans med samarbetspartners, för att ta hand om och återvinna avfall från service och restprodukter från skadereparationer. Bilias medarbetare utbildas i miljöfrågor och får även fortlöpande miljöinformation. Samtliga Bilias svenska bolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001.