Kvalitetspolicy

Bilia strävar efter att ha nöjda kunder som är lojala mot Bilia. Genom att följa utvecklingen och ständigt förbättra oss ska vi:

  • Uppfylla lag- och myndighetskrav.
  • Leverera produkter och tjänster till av kunden förväntad kvalitet.
  • Följa nollfelsprincipen och arbeta med ständiga förbättringar.
  • Ha hög kundnöjdhet och göra uppföljningar med hjälp av kontinuerliga kvalitetsmätningar.
  • Tillämpa den senaste informationsteknologin.
  • Vi skall vara ackrediterade för efterkontroll av bilar.
  • Vi är certifierade att arbeta med kylanläggningar i bilar och lätta fordon klass V.